10.2. Имиња на боговите и нивните функции кај античките Египќани

Oсобено е интересен начинот на кој во текстот се ословуваат египетските богови. Имено, по наведувањето на името на богот како што тој се нарекувал на античкот-египетски, следува додатокот како се нарекува на античко-македонски. Во оригинал тоа е запишано на следниов начин: 

во превод на денешен македонски јазик:
Богот Ананеца на Eгипќаните (богот на oбновувањето), по наше богот Ли

како и со изразот

во превод на денешен македонски јазик:
Ананета бога ЛЧа (божица на светлосниот зрак)

Ананета според легендите била сестра на богот Ананеца.

Во оригиналниот текст среќаваме и вакво обраќање кое се однесува на богот Ананета и на богот Ананеца:

во превод на денешен македонски јазик:
Ананета бога ЛЧа (божица на светлосниот зрак) Богот Ананеца (богот на oбновувањето), по наше богот Ли

Во античко-грчкиот текст овие богови се запишани како Озирис, што одговара на Ананеца, и Изис соодветно за Ананета.

Се сретнуваат и посложени имиња кои во себе го содржат поимот бога, како на пример:

Според Старославянский словар (по рукописом Х-ХI веков), Москва, Руский јазик, 1994, овој израз е старословенското име за Дионис.