2.1.4. Озвучување на специфични слоговни знаци

Специфичниот слогов знак што по облик потсетува на буквата Д во кирилицата доби потврда со озвучување на сите негови форми, и тоа:

Независно од нашите истражувања, слоговиот знак Ди и во монографијата "Праславянска писменост" од авторот Г.С.Гриневич, Москва 1993 година, има ист облик и озвучување.