2.1.2. Озвучување на симетрични слоговни знаци

Со околу 20-тина зборови од денешниот македонски јазик озвучени се 6 симетрични знаци, и тоа:

За секој од озвучените знаци во текстот се најдени не повеќе од 4 положби на пишување. Формирањето на слоговите со соодветните самогласки прикажано е во следната табела на позиции 1, 2, 4, 5, 6 и 7, соодветно. 

Идентификувавме дека за формирање на слог со самогласката и, знаците за согласките В и Л се пишуваат со ознака за вирам и потоа се додава симболот за самогласката и .