1.3. Пиктографски знаци

Како остаток од некое постаро писмо во анализираниот текст се појавуваат неколку знаци кои не се вклопуваат во слоговната концепција. Тоа пред сe се однесува на многу често појавуваните три вертикални и три коси црти:

што претставува појава која веќе е проучувана во соодветната литература од ова подрачје.

Не толку често се појавуваат уште два други знака, кои исто така не можат слогово да се појаснат, и тоа:

Првиот знак претставува стилизирана форма на египетскиот бог на мртвите, а вториот стилизирана форма на змија.