1.2.1. Знаци за изолирано пишување на согласки

Некои од согласките во текстот се среќаваат запишани изолирано, и тоа во следнава форма:

Косата црта во составот на основниот знак во првите два и во последниот случај е употребена во функција на вирам, односно ја елиминира самогласката од соодветниот слог.