1.1. Слоговни знаци

Релативно значајниот обем на расположивиот текст, од околу 4500 знаци, ни дава шанса да ги идентификуваме формите на знаците кои се во основа на употребното писмо. Како најчесто појавувани одбележени се асиметричнитe, симетричните и коcите знаци.