3.2. Пишување на множина кај именките

Во повеќе словенски јазици, а посебно во македонскиот јазик множината кај именките и придавките најчесто се прави со додавање на и на крајот на именката во еднина. Во анализираниот текст, исто така, идентификувавме формирање на множина на овој начин, како на пример:

Преведено на англиски:

Lord          ---->        Lords           Priest            ---->         Priests

Во речникот на идентификувани зборови дадени се 5 зборови во еднина и множина формирани на овој начин кои до денес го задржале своето значење.

Многу е значајно да се напомене дека во Demotic Dictionary Project, Oriental Institute, University of Chicago, 2005 се наведува дека при формирање на множина кај именките на крајот на зборот се додава вертикална црта. Авторот, за разлика од нашите истражувања и сознанија, знакот за вертикална црта го третира само како ознака за множина. Ова е сосема разбирливо, ако се знае дека според таа референца, демотското писмо не е можно да се чита знак по знак (согласно нашите сознанија тоа одговара на читање/пишување слог по слог), туку се чита збор по збор.