3.1. Пишување на суперлативи на придавките

Пишувањето на слоговните знаци еден на друг или еден врз друг, овозможува формирање на суперлативна форма на придавките на ефикасен начин во оние јазици кои ја прават со префиксот нај. Во тој случај основната форма на придавката се пишува над знакот за слогот Јь. Во анализираниот текст идентификувани се повеќе случаи на формирање на суперлативна форма на овој начин, како на пример:                             

Во речникот се идентификувани зборови дадени со 8 различни зборови во основна и суперлативна форма, запишани на овој начин, а кои до ден-денес го имаат истото значење.