2.5. Озвучување на лигатури

Знаците што се употребуваат при пишување на лигатурите ја задржуваат својата гласовна вредност, само меѓусебно се поврзуваат со предлогот на ако се напишани еден на друг или еден врз друг, како на пример:

Обично со лигатура се запишува почетокот на зборот, а со допишување на 1 до 2 слогови знака се завршува зборот. Во некои случаи со лигатура можат да се опфатат 2 последователни збора, што дополнително го отежнува процесот на раздвојување на зборовите во континуирано запишаниот текст. Најчесто во лигатурата учествуваат 2 до 3 знака.