1.1.4. Специфичен слогов знак

Посебно треба да ја одбележиме појавата во текстот на еден специфичен знак кој го идентификуваме во четири форми, и тоа:

Во последната форма како две коси црти доближени во горниот дел овој слогов знак го среќаваме и ден денешен во повеќе слоговни писма на азискиот континент.