11. Речник на поими

Додаток

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот на розета.