5. Споменување на имињата на претците на царот (фараонот)

5.1. Имиња на родителите на царот (фараонот)

Имињата на родителите се среќаваат заедно на неколку места во текстот, а на повеќе места стои само името на таткото. Името на мајката во оригинал е:

а озвучено (се чита од десно на лево) е:
ьЈоМиЈьВаНагоБ еВиД аНеЖоБјаН

Античко-грчката варијанта (англиски превод) е Arsionoe, додека преводот во денешен македонски јазик е
Најбожена се восхитува на најголем мој бог.

Името на таткото во оригинал е:

 

а озвучено е:
оТИеЅаНьЈаН еЖиШН

Античко-грчката варијанта (англиски превод) е Philopator, додека преводот во денешен македонски јазик е
И нашиот најочит

Покрај тоа, на едно место кадешто се споменуваат мајката и таткото на фараонот, мајката покрај нејзиното име е ословена и со титулата фараоница, што во оригинал е запишано како:   

а озвучено е:
еВаЦНеМИеЅзНьЈаН

додека преводот во денешен македонски јазик е
Фараоница

5.2. Имиња на предците на царот (фараонот)

Со оглед на тоа што декретот на каменот е издаден за време на фараонот Птоломеј V се среќаваат имињата на сите 4 негови предци (таткото, дедото, прадедото и прапрадедото). Тие се наведени во вториот и третиот ред, како и во 22-от ред на текстот на античкo-македонски. Редоследот на наведување на предците, на крајот на вториот и почетокот на третиот ред, почнува од најстариот (оснoвачот на династијата, генералот на Александар Македонски) и завршува со таткото на фараонот. Пред името на основачот на династијата стои и името на Александар. Во 22-от ред се започнува со наведување на името на таткото на фараонот и се завршува со првиот од династијата (прапрадедото на царот).

Имињата се следниве:

1. Значењето на името Soteres (Сотир) е и ден-денес Спасител, Јунак
2. Значењето на името Euergetai е Ктитор, Спонзор, Добродетел

Во вториот и третиот ред кадешто се наведуваат од најстариот до таткото на фараонот, помеѓу нивните имиња стои именката ДЕЦА во смисол на наследници, и следствено во оригинал го имаме следниов текст:            

Ова го потенцираме заради фактот што почетокот на третиот ред недостасува со оглед што на тоа место каменот е откршен. Со ова сакаме да покажеме и потенцираме што оригинално треба да стои на тоа место. Ова е означено со правоаголник означен со испрекината линија и исполнет со боја, во делот на реставрирање на оригиналниот текст со имињата на предците. Многу значајно е да се напомене дека овој начин на наведување на предците на една личност на сосема идентичен начин е применет и во Библијата.

5.3. Имиња на сопругите на предците на царот (фараонот)

Во текстот на неколку места се наведуваат имињата на сопругите на предците на фараонот, и тоа:

По правило при споменување на името на сопругата задолжително следи името на сопругот на кое претходи зборот имо, како што следува:
оТИеЅаНьЈаН еЖиШН оМИ ьЈоМоЈьВаНагоБ еВиД аНеЖоБјаН

што значи:
Најбожена се восхитува на најголем мој бог имо (сопруга на) и нашиот најочит

односно: Arsinoe Philopator.

Како и:

еМИеП уЉеЖ оМИ еЈоМ ьВеС агоБ оЈьВаН

што значи:
Најголем бог победо моја имо (сопруга на) Добродетел

односно: Berenice Euergetai.

Овој особен начин на насловување на сопругите со назначување на нивното име проследено со името на нивниот сопруг се среќава и ден денес во малку видоизменет облик во западниот дел од Македонија, каде сопругата се ословува со името на својот сопруг на кое се додава зборот ица.