1.2.2. Знаци за изолирано пишување на самогласки

При пишувањето се јавува потреба за запишување на изолирана самогласка. За запишување на изолираната самогласка се употребуваат знаци во само една положба. Во текстот се идентификувани следните знаци што рефлектираат да ги претставуваат самогласките: