1.1.3. Накосени слоговни знаци

Накосените слоговни знаци исто како и симетричните слоговни знаци во рамнината на пишување можат да се запишат во 4 различни положби и на тој начин еднозначно да обележат слогови на една согласка со 4 самогласки. Во анализираниот текст се идентификувани 6 знаци, и тоа:

Секој од овие 6 знаци во рамнината на пишување може да биде запишан во 4 положби како на следниов пример:

На овој начин, се дефинираат уште 24 различни слогови од видот согласка-самогласка.