1.1.2. Симетрични слоговни знаци

Овие знаци, пак имаат особина да во рамнината на пишување се запишат во 4 различни положби и на тој начин еднозначно да обележат слогови на една согласка со 4 самогласки. Во анализираниот текст се идентификувани 6 знаци, и тоа:

Секој од овие 6 знаци во рамнината на пишување може да биде запишан во 4 положби како на следниот пример:

На овој начин, со 6 различни знаци можат еднозначно да се запишат 6 х 4 = 24 различни слогови од видот согласка - самогласка.

Во прилог се дадени можностите за комбинирање на асиметричните согласки со соодветните самогласки.