8.1. Анализа на првата наредба

Првата наредба започнува со изразот да се изработи од камен, во оригинал запишан како:   

Наредбата продолжува со камени градби на по име наведени три класи на богови наведени по име, во оригинал запишани со:   

што значи 
камени градби (храмови) на: бога Змија од устието, бога од Асуан и бога Нашион.  

Наредбата продолжува со наведување на имињата на трите области од земјата, од кои првата е Египет, втората е Синај, а третата е земјата на најголемиот бог Чо на Тнани, во оригинал запишана со изразот:

Во однос на грчкиот текст овде се среќаваме со значително попрецизни информации кои посредно потврдуваат за примарноста на овој текст во однос на другите два.