2.3. Озвучување на знаци за изолирани самогласки

Во анализираното писмо најчесто употребуван знак е вертикалната црта , која ја озвучуваме со самогласката и. Покрај употребата на самогласката и како сврзник таа се употребува и на крајот од зборот при формирање на мнoжина кај именките и придавките.

Хоризонталната црта ја озвучуваме со самогласката а. И таа често се употребува како сврзник.

Озвучувањето на идентификуваните знаци за самогласки е следното: