1.4. Пишување на лигатури

Воочливо е дека во анализираниот текст покрај пишувањето на слоговите знаци еден до друг се појавува и нивно пишување еден над друг и еден врз друг, како на пример:

Овие форми ги нарекуваме лигатури и сметаме дека отсликуваат специфична карактеристика на јазикот кој се изразува преку писмото.

Најчесто во лигатурите учествуваат два до три знака. Со лигатура по правило се запишува почеток на збор, додека на крајот на зборот чиј почеток е запишан во вид на лигатура се реализира со еден, а поретко со два до три слога (знака).