4.3. Презиме на царот (фараонот)

Презимето на царот, односно името на династијата го
препознаваме во изразите:

Преведено на денешен македонски јазик, за името на династијата ја добиваме описната форма:
наиценето наисемејство од град на карпа изграден

За превод во грчкиот текст употребен е и изразот

којшто денешната наука го чита континуирано како еден збор

Првиот зборе израз за град,е предлог,е божица на земјата. Ова практично значи дека на античко-грчки изразот означува град на божицата на земјата, што комплетно се поклопува со нашето читање на соодветниот термин во средниот текст на каменот.