4.1. Титула на царот (фараонот)

Од реализираното истражување можеме да ги идентификуваме првите 2 збора при споменувањето на името на царот како 2 суперлативи, и тоа оддесно налево:

Во превод на денешниот македонски јазик: Најнаочит именец, Најживени (Вечен). На овие титули кореспондираат грчките зборови (се чита одлево надесно).